Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości informację  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o  Powszechnym Spisie  Rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Rząśnia. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od  1 września do 30 listopada 2020 r.  


NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

WÓJT GMINY RZĄŚNIA
GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia  Powszechnego Spisu Rolnego w  2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728)  

WÓJT GMINY RZĄŚNIA

podaje do publicznej wiadomości informację  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o  Powszechnym Spisie  Rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Rząśnia. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od  1 września do 30 listopada 2020 r.  

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
– być pełnoletni,
– zamieszkiwać na terenie gminy Rząśnia,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
– nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:
– obsługa komputera i funkcjonowanie GPS,
– praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
– dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
– znajomość terenu gminy,
– komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się),

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
– zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje i wiedzę z zakresu statystyki publicznej, w tym o istocie tajemnicy statystycznej, zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego oraz zapozna się z sposobem wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem  gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane przeprowadzeniu spisu rolnego. Szkolenie kończy się egzaminem testowym sprawdzającym wiedzę,
– jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz terenowy będzie dokonywał spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
– zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 (zał. 1);
– kserokopię dokumentu potwierdzającej ukończenie, co najmniej szkoły średniej,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
– informacja dotycząca RODO (zał. 3).

8. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rząśni osobiście w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PRS 2020” (w punkcie informacyjno-podawczym przy wejściu)  w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w  Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia,  w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą  rozpatrywane.  Decyduje data stempla pocztowego/osobistego doręczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 

Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego,
załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów – kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata,
załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów – oświadczenie o niekaralności,
załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów – informacja i oświadczenie dotyczące przetwarzanych danych osobowych.

DODATKOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
 1. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie.
 2. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 5. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 6. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning  - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.
 7. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 8. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 9. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 10. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  - po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  - po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 11. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 12. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
Powszechny Spis Rolny 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Powszechny Spis Rolny 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych