Uprzejmie informujemy, iż Powiat Pajęczański przystąpił do udziału w programie „Aktywny Samorząd”. skierowanym do osób niepełnosprawnych. Aktywny samorząd to program realizowany ze środków PFRON przez samorząd powiatowy. 

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie :

  1. 1.    dla modułu I  w terminie  od 05 marca 2015r. do 30 sierpnia 2015r.
  2. 2.    dla modułu II

–  w terminie od 5 marca 2015r. do 30 marca 2015r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015 )

–  do 30 września 2015r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016 )

Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

–       Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–       Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3)    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

4)   Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

Modułu I

Obszaru A Zadanie nr 2 – jest osobą niepełnosprawną w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszaru B Zadanie nr 2  – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszaru C Zadanie nr 2 – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności)

Obszaru C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – jest osobą niepełnosprawną w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszaru D – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu

Modułu II – jest osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pobierającą naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, lub prowadzącą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:

w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym,

Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich obszarów stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

 Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

– w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

– w module II – przerwa w nauce

 Szczegółowych informacji o programie udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, tel. 34 311 10 56,  www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd. W zakładce umieszczone są wzory wniosków do pobrania.

 Wzory wniosków i dokumentów do pobrania pogrupowano zgodnie z obszarami programu. W poszczególnych obszarach jest wzór wniosku dla osoby dorosłej oraz wersja dla rodzica lub prawnego opiekuna.

W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z PCPR.

Wnioski oraz pozostałe dokumenty należy wypełniać uważnie i dokładnie, ponieważ są one dość skomplikowane zalecamy kontakt z pracownikiem PCPR.