Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy

Rada Gminy Rząśnia podczas sesji która odbyła się w piątek 28 czerwca udzieliła – nie jednogłośnie, bo przy głosach wstrzymujących się grupy radnych, Wójtowi Tomaszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania budżetu gminy w 2018 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego ocenia ona pracę organu wykonawczego  w zakresie działalności finansowej gminy. Jak widać po wyniku głosowania ocena ta była pozytywna – jak wspomnieliśmy, również ze strony nadrzędnych organów kontrolnych jak RIO.

Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania – mówił Wójt Gminy Rząśnia. Dodał też, że taka a nie inna ocena jego działalności jest również oceną tych wszystkich ludzi, którzy ciężko i z zaangażowaniem pracują dla naszej gminy.

Od kadencji 2018-2023 na Wójta nałożono również obowiązek sporządzenia i przedłożenia Radzie Gminy raportu o stanie gminy za poprzedzający rok. Nad raportem, obejmujący podsumowanie działalności całej Gminy, przeprowadza się debatę w której mogą uczestniczyć zarówno Radni Rady Gminy jak i Mieszkańcy. Szczególnie dotyczy to realizacji polityk, programów i strategii, realizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy. itp. Jest to  swoiste podsumowanie 2018 roku zawierające też informacje dotyczące demografii, finansów, inwestycji realizowanych na terenie gminy, sfery społecznej, warunków i jakości życia mieszkańców. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, są doskonałym źródłem informacji o jej stanie.

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk podczas sesji przedstawił najważniejsze elementy raportu, który wcześniej w całości został przedstawiony Radnym i Mieszkańcom w ustawowym terminie. Na temat Raportu odbyła się również ponad godzinna debata, w której licznie zabierali głos przede wszystkim zgłoszeni do niej Mieszkańcy oraz Radni. W wyniku tej procedury Wójt Gminy – również nie jednogłośnie, uzyskał wotum zaufania.