W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie całego kraju (a więc także w Gminie Rząśnia) zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011).

Spis powszechny jest jednym z najważniejszych badań statystycznych. Jest to badanie pozwalające na zebranie pogłębionych, aktualnych informacji dotyczących polskiego społeczeństwa. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 to pierwszy spis powszechny od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będzie on przeprowadzony w zbliżonym terminie i zakresie tematycznym jak w innych państwach członkowskich UE.

W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011 r. istotne będzie m.in. uzyskanie informacji o zagadnieniach, które były objęte spisem w 2002 r. Kontynuacja jest niezbędna do prowadzenia analiz porównawczych zjawisk zachodzących w czasie oraz do opisu zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi. Planowane podejście realizacyjne pozwoli na zachowanie szeregów czasowych i porównywalności z wynikami z poprzednich spisów.

Spis obejmie:
– osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
– mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
– osoby niemające miejsca zamieszkania

W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:
– stan i charakterystyka demograficzna ludności,
– edukacja,
– aktywność ekonomiczna osób,
– dojazdy do pracy,
– źródła utrzymania osób,
– niepełnosprawność,
– obywatelstwo,
– migracje wewnętrzne,
– migracje zagraniczne,
– narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne,
– wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego),
– gospodarstwa domowe i rodziny,
– stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Dane te będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 na godz. 24.00.