Dzienne archiwum: 17 sierpnia 2022

Dodatek węglowy. Składanie wniosków

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz opublikowaniem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego informujemy, że na terenie Gminy Rząśnia obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni, ul. 1 Maja 37 (parter).

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski można składać:
– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (Uwaga! Wniosek przesyłany poprzez platformę ePUAP powinien zawierać podpisany podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym plik wniosku – również skan, itp. Podpisanie samej przesyłki nie spełnia wymogów formalnych. Plik wniosku podpisem zaufanym można podpisać pod bezpośrednim adresem: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER.),
– papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni (poniedziałek: 12:00-17:00 od wtorku do piątku: 10:00-13:30).

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?
– formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy,
– następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania,
– jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania,
– następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku,
– na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe,
– od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:
– 44 631-71-84,
– 663-235-682: pracownicy socjalni,
– 785-193-692: świadczenia rodzinne.

Więcej informacji również na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy.Plik do pobrania:

wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego (wersja PDF),
wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego (wersja PDF aktywna),
wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego (wersja DOCX),
wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego (wersja ODT),
rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego,
ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
wskazówki jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

 

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. LSR

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2022 o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Harmonogram:
15.00 – Przywitanie.
15:15-16:10 – Omówienie prac związanych z tworzeniem LSR, w tym koncepcji Smart Willage.
16:10-16:40 – Diagnoza obszaru i ludności.
16:40-17:20 – Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR.
17:20-17:40 – Określenie celów LSR i wskaźników realizacji LSR.
17:40-18:00 – Podsumowanie pracy, wnioski, pytania. Zakończenie spotkania.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy mieszkańców gminy, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru jako partycypacyjny charakter procesu tworzenia nowej LSR która będzie szczególne ukierunkowana na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, zmian demograficznych, wpływu zmian na klimat i środowisko oraz partnerstwa przy realizacji LSR w kontekście charakterystycznych zagadnień dla podejścia LEADER. Określenie celów i wskaźników LSR pozwoli lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem naszego LGD i realizację zaplanowanych w niej projektów. Razem tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju !!!

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. LSR

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. LSR

 

Bezpłatne badania słuchu

Drodzy Pacjenci,

18.08.2022 (czwartek), od godziny 9:00 rano będzie możliwość bezpłatnego zbadania słuchu. Przed Ośrodkiem Zdrowia będzie stal słuchobus firmy Almed z Pajęczna.

Osoby zainteresowane mogą się zapisywać na badanie w rejestracji Ośrodka Zdrowia.
Badanie jest bezpłatne dla wszystkich, którzy się zgłoszą.

Czytaj dalej