Dzienne archiwum: 27 maja 2020

30 lat samorządności w Polsce

Szanowni Mieszkańcy.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej. Tu w samorządzie – w naszych małych ojczyznach – po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat decydowaliśmy o przyszłości naszego kraju w sposób zupełnie nieskrępowany.

Dziś obchodzimy 30 – lecie naszej samorządności, bo to 30 lat temu zainicjowano proces, który doprowadził do odbudowy samorządności i odrodzenia w naszym kraju demokratycznego ustroju państwa.

Jest to święto nas wszystkich, zarówno pracowników samorządowych, ale i każdego Mieszkańca. Bo to dzięki temu społeczeństwo ma bezpośrednią możliwość wpływu na sprawy publiczne. Ustanowione wtedy odrzucenie zasady jednolitej władzy państwowej pozwoliło na swobodę ustalania przez gminy sposobów realizacji zadań własnych – tych których są najbliżej nas i najbardziej nas interesują.

Święto to podkreśla również wagę jaką należy przywiązywać do współpracy obywateli, organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych z samorządem. Uwypukla realny wpływ na najbliższe otoczenie, możliwość mówienia o potrzebach lokalnej społeczności
i tworzenia oddolnych inicjatyw.

To wspaniała okazja, aby podkreślić rolę społeczeństwa obywatelskiego i samorządności, jako filaru prawdziwie demokratycznego państwa.

Dzięki tym zmianom i możliwości decydowania samemu o sobie również nasza gmina stała się nie tylko przyjaznym miejscem do życia, ale również – bardzo często, wzorem dla innych

Wyrażamy nadzieję, iż – tak ważna w kontekście obchodzonego dziś Dnia Samorządu Terytorialnego – idea samorządności troska o dobro wspólne będzie nam wszystkim przyświecała i w przyszłości.

Wójt Gminy Rząśnia 

(-) Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady

 (-) Jarosław Popławski


30 lat samorządności w Polsce

30 lat samorządności w Polsce

Projekt “SILNI W BIZNESIE” – nabór formularzy od 28 maja

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.  zaprasza do udziału w projekcie: „SILNI W BIZNESIE”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP  i niezarejestrowane, ale niepracujące i aktywnie poszukujące pracy) planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie województwa łódzkiego w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim i łaskim.

Formy wsparcia w ramach projektu:
– wsparcie szkoleniowo-doradcze – blok 60 h szkoleń i 10 h doradztwa indywidualnego;
– wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 23.050,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej;
– wsparcie pomostowe w wysokości 2.100,00 zł przez 6 lub 12 miesięcy.

W ramach prowadzonego naboru wybranych zostanie 16 uczestników projektu (w tym 10 kobiet  i 6 mężczyzn, minimum 10 osób z powiatów pajęczańskiego i łaskiego).

Nabór formularzy: 28 maja – 12 czerwca 2020.

Szczegółowe informacje o projekcie, kryteriach wyboru uczestników oraz opis form wsparcia  w „Regulaminie rekrutacji”.

Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji do projektu „Silni w biznesie”,
Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny.

BIURO PROJEKTU
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów
tel. 601 205 377, 601 205 370,
e-mail: silniwbiznesie@ppt.belchatow.pl
https://ppt.belchatow.pl

Plakat projektu „Silni w biznesie”.

Plakat projektu „Silni w biznesie”.

Baner projektu „Silni w biznesie”.

Baner projektu „Silni w biznesie”.

 

Informacja o nieodpłatnym poradnictwie specjalistycznym w powiecie pajęczańskim

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), podajemy do publicznej wiadomości informację Starosty Pajęczańskiego o  jednostkach nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego znajdujących się na terenie powiatu pajęczańskiego.

Plik do pobrania:
lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego znajdujących się na terenie powiatu pajęczańskiego.