Urząd Gminy w Rząśni przypomina o zmianach w meldunkach, które weszły w życie z dniem 1 stycznia br.

Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu. Zniesiony został tym samym ustawowy obowiązek wymeldowania się z poprzedniego miejsca zamieszkania. Ponadto wydłużono termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesiono sankcje karne dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Inne ważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407) to:
– zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
– likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
– likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
– wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
– odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
– wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Informujemy ponadto, że zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 roku.