Wójt Gminy Rząśnia przypomina, iż nastąpiła nowelizacja przepisów dot. dodatków z tytułu ogrzewania.

Aktualne przepisy przewidują, iż dodatki przysługują również w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem w odrębnych lokalach. W takim przypadku, przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy celem zweryfikowania zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnym lokalu kilku gospodarstw domowych. Nie ma w tym wypadku znaczenia czy źródłem ogrzewania jest oddzielne czy współdzielone źródło ciepła.

Warunkiem koniecznym przyznania dodatku jest posiadanie wyodrębnionych wejść do lokali, wyodrębnionych kuchni, wyodrębnionych łazienek i pomieszczeń, w których prowadzone są odrębne gospodarstwa domowe.

Proces rozpatrywania i rozpoznawania wniosków, które zostały złożone przed nowelizacją ustawy (3 listopada 2022 r.) zakończył się. A więc w przypadku, gdy pod Państwa adresem zamieszkania możliwe jest wyodrębnienie osobnego lokalu, w celu otrzymania kolejnego dodatku należy złożyć taki wniosek ponownie.

Uwaga! Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Termin złożenia wniosków: 30 listopada 2022 r.

Telefon kontaktowy:
– pracownik socjalny: 663 – 235 – 682,
– Kierownik GOPS: 695 – 446 – 383.

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.