Archiwa kategorii: Odpady

Zmiana godzin otwarcia PSZOK od 02.10.2023

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że od poniedziałku tj. 2 października 2023 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK czynny będzie:
– poniedziałek: 10:00 – 18:00,
– wtorek – piątek: 8:00 – 18:00,
– sobota: 8:00 – 16:00.

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Podłączanie się do nowej kanalizacji w Białej

Gmina Rząśnia informuje, iż Mieszkańcy następujących części miejscowości Biała:
– wzdłuż drogi powiatowej nr 3500E,
– wzdłuż drogi gminnej nr 109215E,
– Chorendówka,
– do Pb2,
– za kwiaciarnią,
– przy drogach dojazdowych do szkoły podstawowej,
– Gołębiniec,
– od sklepu Grosik do oczyszczalni ścieków,
od dnia dzisiejszego mogą podłączać się do nowej kanalizacji sanitarnej w oparciu o wskazane poniżej zasady. Zalecamy by podłączenia wykonać do dnia 31.12.2023 r. Po tym czasie osoby, które mają możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, a nie wykonają tego obowiązku będą ponosić pełne koszty za szambowanie lub w ogóle nie będą mogły z niego skorzystać.

Podłączanie się do nowej kanalizacji w BiałejAby wykonać podłączenie do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Przed rozpoczęciem prac ziemnych i montażowych należy zawiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego. W celu sprawnej realizacji odbioru włączenia zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do przyłącza/studzienki należy odpowiednio wcześniej (minimum na 2 dni) zgłosić zamiar wykonania prac. Zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej, telefonicznej pod nr tel. 44 631 – 71 – 22,  wew. 311 lub e-mailem zgk@rzasnia.pl.
2. Budowę instalacji można wykonać własnymi zasobami bądź zlecić ZGK w Rząśni.
3. Po zakończeniu prac montażowych, przed zasypaniem wykopu należy zgłosić w ZGK dokonanie odbioru końcowego.
4. Odbiór końcowy podłączenia do kanalizacji następuje z chwilą podpisania protokołu przez inwestora oraz upoważnionego przedstawiciela Zakładu.
5. Podpisany przez strony protokół potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej staje się podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni, a inwestorem na odprowadzanie ścieków.

Ponadto, w celu dbania o sprawność urządzeń i unikanie awarii pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z art.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2023.537 tj. z dnia 21.03.2023 r.):
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2 )odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Za nieprzestrzeganie wskazanych wyżej zasad grożą kary wskazane w art.28 przedmiotowej ustawy tj.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.


Podobne posty:

Przypomnienie. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

W ślad za naszą wiadomością z dnia 12 kwietnia br. przypominamy, że Wójt Gminy Rząśnia informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szambo) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do dokonania zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia niezwłocznie do Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

 

Pliki do pobrania:
zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (plik MS WORD),
zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (plik PDF).

Przypomnienie. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W ślad za naszą wiadomością z dnia 21 kwietnia br. przypominamy, że w dniach od 15 do 19 maja 2023 r. (poniedziałek – piątek) na terenie Gminy Rząśnia odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:
Czytaj dalej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 15 do 19 maja 2023 r. (poniedziałek – piątek) na terenie Gminy Rząśnia odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:
Czytaj dalej

Informacja – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Rząśnia informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szambo) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do dokonania zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia niezwłocznie do Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

 

Pliki do pobrania:
zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (plik MS WORD),
zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (plik PDF).