Urząd Gminy w Rząśni przypomina, że wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia:
– pisemnie,
– telefonicznie: 44 631 – 71 – 22, fax 44 631 – 71 – 29,
– elektronicznie na adres e -mail: odpady@rzasnia,

od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie przypominamy, że odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych w harmonogramie dniach od godz.6:00 do 20:00.