Urząd Gminy w Rząśni informuje, że zgodnie z art. 6m ust 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1439): W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dokonania zmiany deklaracji w przypadku:  zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy,  uczelni), sprzedaż nieruchomości, zmiana właściciela nieruchomości .

Ponadto zgodnie z art. 6m ust 4. Wyżej wymienionej ustawy: Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca – ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku, gdy ktoś nie złoży deklaracji (lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać naliczona w drodze decyzji, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według danych posiadanych przez Urząd Gminy.

Przypominamy, że opłata za wywóz odpadów komunalnych obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Rząśnia (nawet bez zameldowania).