Szanowni Państwo,
z uwagi na zmianę Łowczego w Kole Łowieckim „PERKOZ” Wodzisław Śląski dzierżawiącego obwód łowiecki nr 265, oraz w celu usprawnienia przebiegu zgłaszania szkód łowieckich, jak również sprawnego przeprowadzania procesu szacowania tychże szkód, uprzejmie informujemy, że:

szacowanie szkód i wypłata odszkodowań w uprawach i płodach rolnych na obszarach wchodzących w skład obwodu łowieckiego nr 265 – położonego na terenie Gmin: Rząśnia, Kiełczygłów oraz Pajęczno – spowodowanych przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 i 5 ustawy Prawo łowieckie, odbywa się po uprzednim zgłoszeniu przez Poszkodowanego miejsca wystąpienia szkody, rodzaju uprawy lub płodu rolnego, w którym wystąpiła szkoda, terminu powstania szkody, wskazania zwierzyny powodującej szkody, opisu szkody oraz Szkicu sytuacyjnego wskazującego umiejscowienie przedmiotowej szkody łowieckiej – zgodnie z załączonym wzorem przedmiotowego wniosku.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 776).
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek – zgłoszenie szkody wyrządzonej przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach wchodzących w skład obwodu łowieckiego nr 265.
2. Fragment mapy ewidencyjnej, na której wystąpiła szkoda.
3. Aktualny wypis z rejestru gruntów.
4. Umowa dzierżawy, w przypadku dzierżawienia działki.
5. Upoważnienie od ewentualnych współwłaścicieli.
6. Odręczny szkic z oznaczeniem miejsca wystąpienia przedmiotowej szkody, w odniesieniu do istniejącej sytuacji terenowej (nazwy ulic, numery dróg, budynków, itp.).
oraz okazania do wglądu przed podjęciem czynności szacowania szacującym szkodę
7. Ewidencji stosowanych środków ochrony roślin.

Wniosek jw. Poszkodowany na zasadach określonych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 776).
winien przesłać na adres:
Koło Łowieckie „PERKOZ” Wodzisław Śląski
ul. Wiejska 13a
43-180 Orzesze

Darz Bór!
Zarząd
Koła Łowieckiego
„PERKOZ” Wodzisław Śląski

Plik do pobrania:
wniosek – zgłoszenie szkody wyrządzonej przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach wchodzących w skład obwodu łowieckiego nr 265.

Podobne wpisy: