Zaproszenie na XXX sesję Rady Gminy Rząśnia

Uprzejmie zapraszamy na XXX sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego   i o wolontariacie  na rok 2022”.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Rząśnia.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rząśnia.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2021-2030.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2021 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2022-2032.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2022 rok.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławki


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 23 grudnia 2021 roku.


Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –