Uprzejmie zapraszamy na XXIX sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Będków, Żary, Rychłowiec, gmina Rząśnia.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Biała, gmina Rząśnia.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kodrań-Kopy, Marcelin, gmina Rząśnia.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kolonia Broszęcin, Broszęcin, Augustów, gmina Rząśnia.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Krysiaki Będkowskie, Krysiaki Broszęckie, gmina Rząśnia.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Rekle, Zielęcin, gmina Rząśnia.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rząśnia, gmina Rząśnia.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Suchowola, Gawłów, gmina Rząśnia.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2022.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w gminie Rząśnia na 2022 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok w gminie Rząśnia.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2022 rok w gminie Rząśnia.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w gminie Rząśnia na 2022 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na 2022
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków komunalnych dowożonych do oczyszczalni ścieków w Rząśni.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2021-2030.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2021.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławki

 

Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 26 listopada 2021 roku.


Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table