Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy Rząśnia [sesja odwołana]

Informacja o odwołaniu sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2020 r.

Mając na uwadze Nasze wspólne  bezpieczeństwo, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, na prośbę i za zgodą  wnioskodawcy – Wójta Gminy Rząśnia, stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020, poz. 433) zawiadamiam o odwołaniu planowanej na dzień 17 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00 XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Jarosław Popławski

 

Plik do pobrania:
Informacja o odwołaniu sesji Rady Gminy Rząśnia planowanej na dzień 17 marca 2020 r.


Uprzejmie zapraszamy na XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej (pokój nr 15) Urzędu Gminy w Rząśni.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Odczytanie porządku obrad.
  3. Informacja na temat protokołu ostatniej sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej sesji.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rząśnia na 2020 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rząśnia na rok 2021.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2020-2027.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zmiany Budżetu Gminy  Rząśnia na rok 2020.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski

 

Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 17 marca 2020 roku.


Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji Rady Gminy Rząśnia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Rząśnia. Siedzibą Gminy Rząśnia jest Urząd Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 44 631-71-22; adresu e-mail: gmina@rzasnia.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Romanem Zelgą poprzez adres e-mail: iod@rzasnia.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Rząśni, w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji publicznych. Ponadto działalność kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów jest jawna a posiedzenia powszechnie dostępne w związku z czym Rada Gminy ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady, na podstawie art. 20. ust.1b.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Rząśnia jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
– podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
– podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
– prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
– prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
– prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.