Uprzejmie zapraszamy na L sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z kontroli dotyczącej wysokości zadłużenia mieszkańców Gminy Rząśnia wynikających z zaległych opłat za odbiór nieczystości i zużytą wodę oraz sposobów i poziomu odzyskiwania tych zaległości.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kodrań–Kopy, Marcelin, gmina Rząśnia.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Będków, Żary, Rychłowiec, gmina Rząśnia.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zasad zwrotów wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rząśnia porozumienia międzygminnego z Gminą Sulmierzyce w sprawie powierzenia sobie nawzajem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2024  rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków komunalnych dowożonych do oczyszczalni ścieków w Rząśni.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rząśnia w 2024 roku.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Rząśnia w 2024 r.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy Rząśnia w 2024 roku.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rząśnia w 2024 rok.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2033.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2023.
24. Sprawy różne.
25. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 29 listopada 2023 roku.

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table