Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Rząśnia

Herb Gminy Rząśnia

Uprzejmie zapraszamy na III sesję IX kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej sesji Rady Gminy.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok.
8. Debata nad raportem o stanie gminy Rząśnia (rozpatrzenie raportu).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rząśnia wotum zaufania.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za 2023 rok.
11. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za 2023 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rząśnia za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rząśnia absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok.
14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski

Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 14 czerwca 2024 roku.


Przypominamy jednocześnie, informację Wójta Gminy Rząśnia z dnia 21 maja 2024 r. dotyczącą przedstawienia Raportu o stanie gminy za rok 2023.


Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2023

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609):
1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2023 oraz treść raportu dostępne są pod poniższym linkiem:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 8 maja 2024 r . w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2023.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2023 na sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Informacja o dacie i godzinie sesji, na której rozpatrywany będzie raport o stanie gminy Rząśnia za rok 2023 podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest pod poniższym linkiem, a także w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Rząśni:
formularz zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2023,
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.


Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table

Podobne wpisy:

Dzień Dziecka w Bibliotece w Kodraniu