Wójt Gminy Rząśnia informuje, że Gmina Rząśnia przystąpiła do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”.

Wnioski należy składać w szkole, do której dziecko będzie uczęszczać od 1 września 2011 roku lub Gminnym Zespole Oświaty w Rząśni, ul. 1 Maja 16 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do Gminnego Zespołu Oświaty, tel. (44) 631 – 71 – 26 w godz. 7:30 – 15:00.

 1. Dofinansowanie do zakupu podręczników otrzymają uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 naukę:

– w klasach I-III szkoły podstawowej,

– w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

– w klasie III gimnazjum,

oraz uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny), którzy otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników bez względu na kryterium dochodowe (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

 2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie, którzy spełniają jedno z trzech wymienionych kryteriów:

– kryterium dochodowe, uczeń pochodzący z rodziny, w której kwota na jedną osobę nie przekracza 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),

– kryterium dochodowe przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

– uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.

3. Wysokość dofinansowania wynosi:

– do 180 zł – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

– do 325 zł – dla uczniów klas III gimnazjów, klas I ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV ogólnokształcących szkół baletowych oraz klas I ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, dla uczniów klas I-III gimnazjum słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

– do 210 zł – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

– do 315 zł – dla uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

– do 390 zł – dla uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną  z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 5. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie  o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia  wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

 6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 7. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł netto do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 8. Gminny Zespół Oświaty po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników  do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę i datę zakupu oraz czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wnioski należy składać w szkole, do której dziecko będzie uczęszczać od 1 września 2011 roku lub Gminnym Zespole Oświaty w Rząśni, ul. 1 Maja 16 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do Gminnego Zespołu Oświaty, tel. (44) 631 – 71 – 26 w godz. 7:30 – 15:00.