Przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że 25 października 2015 r. odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podczas których lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7:00-21:00.

Na terenie gminy Rząśnia, zgodnie z Uchwałą nr XI/52/2015 Rady Gminy Rząśnia z dnia 2 września 2015 r. zmieniającą uchwałę nr XXI/150/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Rząśnia na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych dokonano zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Broszęcinie. Obecnie Obwodowa Komisja Nr 3 w Broszęcinie mieścić się będzie w Remizie Strażackiej, Broszęcin 22A.

Powyższa zmiana uwzględniona jest w Obwieszczeniu Wójta Gminy Rząśnia z dnia 18 września 2015 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Jednocześnie przypominamy, iż do 2 października można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych, natomiast 12 października upływa termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a (pełen kalendarz wyborczy prezentujemy poniżej).

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wyborów publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, menu: Informacje, zakładka: Wybory Parlamentarne 2015.

Wszelkie informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego, o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rząśni, pokój nr 4 lub pod nr telefonu 44 631-71-22 wew. 225.

Zachęcamy również do odwiedzin strony Państwowej Komisji Wyborczej poświęconej październikowym wyborom: http://parlament2015.pkw.gov.pl/.

Kalendarz wyborczy

do dnia 5 września 2015 r.

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 7 września 2015 r.

powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 15 września 2015 r. do godz. 24:00

zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

do dnia 20 września 2015 r.

utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 25 września 2015 r.

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 2 października 2015 r.

zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 4 października 2015 r.

powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych ko misji wyborczych;
podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo dów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właści wych dla głosowania korespondencyjnego;
sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 4 października 2015 r.
do dnia 11 października 2015 r.

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowni ków odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowa nym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporzą dzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

 do dnia 7 października 2015 r.

zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą **)

 do dnia 10 października 2015 r. zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od dnia 10 października 2015 r. do dnia 23 października 2015 r. do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 15 października 2015 r.

podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów

do dnia 16 października 2015 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 20 października 2015 r.

składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowa nych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Ko misji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do dnia 22 października 2015 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 23 października 2015 r. o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 25 października 2015 r. godz. 7:00–21:00

głosowanie

 

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

**) Zmiana wynikająca z postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniającego postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1131) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1043).