Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 22 grudnia 2011 r. zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia” realizowanego przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 16 889,47 zł, w tym:
WFOŚiGW w Łodzi 16 720,57 zł – 99 % kosztów całości zadania
Gmina Rząśnia  – 168,90  – 1%
Zadaniem objęte  były 32 posesje z których zostały odebrane odpady zawierające azbest w ilości 54,30 Mg.