Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia krótkiego filmu dotyczącego projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia”. Produkcja ma m. in. zachęcać potencjalnych Inwestorów do lokowania swoich inwestycji na oddanych właśnie do użytkowania terenach inwestycyjnych w Gminie Rząśnia.

Film ten jest kolejnym etapem kampanii informacyjnej, która będzie rozszerzana w innych mediach oraz w sposób umożliwiający dotarcie do jak najszerszej grupy Przedsiębiorców, mającej zapewnić rozwój tych terenów, ich odpowiednie wykorzystanie z użyciem wszystkich atutów, które jako gmina możemy zaoferować potencjalnym Inwestorom.

Projekt, w którym Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP), dofinansowany jest w ramach działania III.4 – Rozwój otoczenia biznesu w ramach osi priorytetowej III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Cele projektu:

  • Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Rząśnia oraz w regionie
  • Rozwój przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Rząśnia.
  • Zwiększenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rząśnia poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu.
  • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Rząśnia poprzez budowę infrastruktury technicznej stwarzającej korzystne warunki do powstawania przedsiębiorstw konkurencyjnych i otwartych na innowacje.
  • Profesjonalne przygotowanie terenu inwestycyjnego do obsługi istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych.
  • Zagospodarowanie niewykorzystanego obszaru pod działalność przemysłowo-usługową.
  • Wzrost dochodów mieszkańców.
  • Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności przedmiotowego obszaru.
  • Wykorzystanie zasobów ludzkich regionu – ograniczenie bezrobocia.
  • Poprawa dostępności do strefy o wysokim potencjale inwestycyjnym w gminie.