Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium  Polski  i  nie  jest  wymagany  przez  przepisy  prawa.  Rozsyłane  pisma,  sugerujące konieczność  uiszczenia  opłaty  za  wpis  do  „rejestru  przedsiębiorców”,  są  w  istocie  ofertami handlowymi,  o  czym  świadczą  informacje  zamieszczone  drobnym  drukiem.  Uiszczona  w odpowiedzi  na  takie  pismo  opłata  za  wpis  stanowi  przychód  firmy,  która  wysyłając  pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych  informacji  o  przedsiębiorcach,  zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.

Do  wszystkich  przypadków  oferowania  wpisu  do  rejestru  przedsiębiorców  za  opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.