Koszt całkowity zadania brutto: 24 877,90 zł z czego dotacja  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi wynosi 18 152,00zł.

W ramach zadania odebrano od mieszkańców, przetransportowano, oddano na składowisko  i  unieszkodliwiono  47,3 Mg odpadów niebezpiecznych (płyt azbestowo-cementowych) z 21 posesji.

Realizacja zadania będzie miała wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodziwww.wfosigw.lodz.pl