Do 16 października 2023 r. wydłużamy termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji Premie dla młodych rolników Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Oznacza to, że młodzi rolnicy mają więcej czasu na przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosków.

Wspieramy rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym młodego rolnika, zapewniając dostęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa.

Kim jest młody rolnik?

Młody rolnik to pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat), po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i która pracuje lub będzie pracowała w tym gospodarstwie.

Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się co do zasady z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Możliwe jest jednak określenie późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej – m.in. w oparciu o czynności lub zdarzenia świadczące faktycznym o prowadzeniu działalności rolniczej.

Jaka kwota wsparcia?

Premia w wysokości 200 000 zł wypłacana w dwóch ratach.

Jakie kryteria dostępu?

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia, jako kierujący, działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro;
 • powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego stanowi co najmniej 50% odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej);
 • przedłożenie biznesplanu;
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub zobowiązanie się do ich uzupełnienia.

Do czego zobowiązuje się Beneficjent?

Beneficjent jest zobowiązany przede wszystkim do:

 • realizacji założeń biznesplanu;
 • prowadzenia działalności rolniczej jako kierujący do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych – jeśli nie posiadał odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności ubiegając się o pomoc;
 • osiągnięcia co najmniej 60-procentowego udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich przychodach i utrzymania co najmniej takiego udziału przychodów  do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • osiągnięcia odpowiedniego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa i utrzymania jej na zwiększonym, w co najmniej minimalnym wymaganym stopniu, poziomie do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • utrzymania nabytych w ramach operacji środków trwałych;
 • korzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji „Kompleksowe doradztwo rolnicze”;
 • prowadzenia rachunkowości rolniczej w ramach Polskiego FADN lub przy pomocy narzędzia do oceny ekonomicznej gospodarstwa.

Kolejność przyznawania wsparcia uzależniona jest od liczby punktów zdobytych na etapie oceny wniosków.

Punktowa ocena wniosków:

 • powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowym – do 3 pkt;
 • kwalifikacje zawodowe lub umiejętności – do 4 pkt;
 • różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem – do 5 pkt;
 • przejmowanie gospodarstwa w całości – 4 pkt;
 • uczestnictwo w systemach jakości – do 5 pkt;
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym – do 3 pkt;
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej – 2 pkt;
 • dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy – 1 pkt.

Kolejność przyznawania wsparcia uzależniona jest od liczby punktów zdobytych na etapie oceny wniosków.

Pomoc nie może być przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyskał mniej niż 7 punktów.

Młody rolniku przejmując gospodarstwo w całości, zwiększysz szanse na otrzymanie wsparcia.

 • za przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność przyznaje się 4 punkty,
 • przez przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność rozumie się nabycie wszystkich UR oraz zwierząt gospodarskich wchodzących w skład gospodarstwa przynajmniej jednej przekazującej osoby fizycznej, z tym, że własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać UR o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.
Premie dla młodych rolników – więcej czasu na złożenie wniosków

Premie dla młodych rolników – więcej czasu na złożenie wniosków

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.