Gmina Rząśnia z dniem 8 grudnia 2011 przystąpiła do realizacji zadania pn.”Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia”.

Na przedmiotowe zadanie zostało uzyskane dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej  w Łodzi w wysokości 16 720,57 zł.  co stanowi 99% kosztów całości zadania.

Wnioskiem objętych jest trzydzieści dwie posesje  z których zostaną odebrane odpady zawierające azbest w ilości ok. 55 Mg.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono firmę „GAJAWI” P.P.H.U z Łodzi., której zadaniem jest wykonanie prac polegających na zebraniu, pakowaniu, załadunku   i transporcie odpadów na składowisko i przekazanie do unieszkodliwienia.

azbest1-t.jpg