Zarząd Województwa Łódzkiego i Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, którego członkiem jest Gmina Rząśnia informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań:
– „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małych projektów”,  tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
– „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:
– od dnia 5 grudnia 2011 roku do 22 grudnia 2011 roku.

Limit dostępnych środków:
– „Małe projekty” – 259 195,44 zł,
– „Odnowa i rozwój wsi” – 5 020 355,00 zł.

Miejsce składania wniosków:
–  Biuro  Lokalnej  Grupy  Działania  „Kraina  Wielkiego  Łuku  Warty”,  ul.  Wieluńska  11,  98-320 Osjaków

Godziny przyjmowania wniosków:
– od 07:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
– wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
– kryteria wyboru operacji przez  LGD, określone  w  Lokalnej  Strategii  Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
– wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
znajdują się w siedzibie oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”:  www.krainawarty.pl.

Minimalna  średnia  liczba  punktów,  jaką  musi  uzyskać  operacja,  aby  została wybrana do finansowania wynosi 2,0 pkt.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków, tel.:  (43) 842-35-22.