Gmina Rząśnia z dniem 12 grudnia 2012 r. przystąpiła do realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia”.
Na przedmiotowe zadanie zostało uzyskane dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosopdarki Wodnej w Łodzi w wysokości 99%.
Odpady azbestowa zostaną zebrane z 28 posesji z terenu gminy, w  ilości ok. 60 Mg.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono firmę „GAJAWI” P.P.H.U z Łodzi, której zadaniem jest wykonanie prac polegających na zebraniu, pakowaniu, załadunku i transporcie odpadów na składowisko i przekazanie zebranego azbestu do unieszkodliwienia.