W związku z dynamiką sytuacji epizootiologicznej chorób zakaźnych występujących na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz obowiązków i praw w zakresie chowu oraz hodowli zwierząt Wójt Gminy Rząśnia informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii z Wielunia w dniu 16 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni przeprowadzi szkolenie dla hodowców zwierząt gospodarskich z zakresu wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia w/w działalności.

Założenia szkolenia obejmują:

  1. Etiologia, objawy, zwalczanie afrykańskiego pomoru świń – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2015 r.);

  2. Zagrożenie epizootiologiczne drobiu w Polsce wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) – etiologia, objawy, diagnostyka, bioasekuracja, aktualna sytuacja w Europie;

  3. Wymagania weterynaryjne dla uboju gospodarczego – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U.z 2015, poz. 392)

  4. Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 965) ( Dz.U.UE L z dnia 25 lutego 2016 r.) nakładająca obowiązek zgłoszenia jednej świni do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;

  5. Obowiązki wynikające z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierza (Dz. U. Z 2014 r. , poz. 1539 z późn. zm.)

  6. Nowe zasady sprzedaży bezpośredniej.