Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze – ogłoszenie dla usługodawców

Poniżej podajemy do publicznej wiadomości zaproszenie do składania ofert na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.


Rząśnia, dnia 2 lipca 2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.

I. Nazwa zadania „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśnia w 2019 r.

II. Nazwa i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni
ul. Kościuszki 16
98-332 Rząśnia
e-mail: gops@rzasnia.pl
tel. 44 631-71-84

III. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dziecka, w miejscu jego zamieszkania, wg. zaleceń lekarskich w specjalizacjach:
1. Psycholog
2. Pedagog
3. Fizjoterapeuta
4. Specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej /również rehabilitacja w basenie.

IV. Wymagane kwalifikacje: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.):
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
2. Kandydat na realizatora specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w punkcie 1, posiadają co najmniej roczny staż w jednostkach, o których mowa w punkcie 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi kwalifikacje.
4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

V. Wymagania dodatkowe:
– gotowość do pracy w miejscu zamieszkania klienta,
– umiejętność skutecznego komunikowania się,
– odporność na trudne sytuacje i stres,
– dyspozycyjność,
– posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej.

VI. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. CV i list motywacyjny opatrzony klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu składania ofert ,zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z póżn. zm)”.
2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.
4. Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż w jednej instytucji wymienionej w punkcie IV. 2.
5. Dokument potwierdzający przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
6. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w cenę należy wliczyć koszt dojazdu).
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych.

VII. Forma i termin składania ofert:
1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. (piątek) do godz.12.00 w formie pisemnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni , osobiście lub przesyłką pocztową.
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 12 lica 2019 r. po godz. 12.00 w GOPS Rząśnia.
3. Oferta powinna być zapakowana w kopertę , oznaczona „Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni w 2019 r.”
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

VIII. Dodatkowe informacje:
1. Oferty nie spełniające wymagań kwalifikacyjnych będą odrzucone.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Po wybraniu przez Zamawiającego Wykonawcy, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą i ustali termin w celu podpisania umowy (umowa zlecenie).
4. Szczegółowych informacji udzieli: Urszula Barańska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, tel. 44 631-71-84, kom. 695-446-383.

Plik do pobrania:
zaproszenie do składania ofert na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obsługiwanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni,
klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.