Gmina Rząśnia w partnerstwie z Gminą Lgota Wielka w dniu 13.12.2017 roku podpisała umowę o dofinansowanie projekt nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0124/16-00 pn. „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego (EFRR).

W ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia  i Lgota Wielka” zostanie zamontowanych 253 szt. instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rząśnia, wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej oraz montaż 3 szt. instalacji kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Lgota Wielka.

Całkowita wartość projektu: 3.065.570,11 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:  2.077.003,11 PLN

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka”

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka”