Gmina Rząśnia 21.09.2023 roku otrzymała promesę wstępną w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta -PGR. Tym razem gmina uzyskała wsparcie dla projektu pn. „Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie

Gminy Rząśnia”. Celem projektu jest remont pięciu odcinków dróg na terenie Gminy Rząśnia tj.:

  • drogi gminnej nr 109104E relacji Kiełczygłów – Marcelin – Kodrań biegnącej przez miejscowość Marcelin, na której zostanie przeprowadzony remont dwóch odcinków tej drogi,
  • drogi wewnętrznej G44 w miejscowości Stróża na odcinku ok. 150 mb,
  • drogi lokalnej w Stróży na całym jej odcinku, od drogi powiatowej nr 2311E w kierunku drogi wojewódzkiej nr 483 relacji Łask – Częstochowa,
  • drogi lokalnej w miejscowości Suchowola oznaczonej nr ewid. 705 w obrębie geodezyjnym Suchowola.

Planowana wartość projektu polegającego na przeprowadzeniu robót remontowych na w/w drogach wynosi 2.050.000,00 zł., natomiast uzyskane wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR wynosi 2.000.000,00 zł. co stanowi 97,56% wartości zadania. Aktualnie Gmina Rząśnia prowadzi przygotowania do rozpoczęcia robót budowlanych na w/w drogach.