W ślad za naszą informacją z 7 kwietnia 2024 r. przypominamy, że w procesie odszkodowawczym prowadzonym przez PGE w roku 2024 o wypłatę odszkodowania może ubiegać się właściciel lub osoba przez niego upoważniona, która poniosła szkodę wynikającą bezpośrednio z ruchu Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”.

W celu weryfikacji prawidłowości wypłacanego odszkodowania oraz potwierdzenia związku przyczynowego pomiędzy zgłoszoną szkodą a działalnością Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” Oddział dopuszcza wykonanie wizji lokalnej w terenie w celu potwierdzenia stanu faktycznego.

Warunkiem wypłaty odszkodowania jest potwierdzenie związku przyczynowego pomiędzy zgłoszoną szkodą a ruchem Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” oraz zawarcie z poszkodowanym Ugody. Ugody zawierane są korespondencyjnie.

Podstawą wszczęcia postępowania o rozpoznanie i usunięcie szkody jest prawidłowo złożony, kompletny wniosek skierowany do KWB Bełchatów, który powinien zawierać:

  • formularz zgłoszenia szkody;
  • kserokopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów i budynków (potwierdzającego faktyczny stan nieruchomości z uwzględnieniem legalności wszystkich obiektów budowlanych na niej naniesionych);
  • ewentualne pełnomocnictwo właściciela wystawione osobie trzeciej, np. w celu składania w jego imieniu oświadczeń i dokumentów uprawniających do pobrania/wypłaty odszkodowania (dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Pełnomocnictwo powinno zawierać formę upoważnienia. Nie dopuszcza się zrzeczenia odszkodowania na korzyść innej osoby, niebędącej właścicielem gruntu;
  • inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia stanu prawnego nieruchomości za okres wnioskowanej szkody, np. akt notarialny, umowa dzierżawy.

Dopuszcza się składanie wniosków na własnym formularzu, jednak jego treść powinna uwzględniać wszystkie informacje zawarte w formularzu udostępnionym przez KWB Bełchatów.

W toku weryfikacji wniosków KWB Bełchatów może zdecydować o odmowie zawarcia ugody (brak możliwości wypłaty odszkodowania) w przypadku, gdy:

  • Wnioskodawca nie złożył dokumentów w wyznaczonym terminie,
  • Wnioskodawca nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił wniosku na wezwanie Oddziału w wyznaczonym terminie,
  • Wnioskodawca nie dostarczył ugody do Oddziału lub dostarczył ugodę niepodpisaną,
  • Wnioskodawca złożył wniosek niezgodny ze stanem faktycznym (np. grunty nie są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, brak stosowania zabiegów agrotechnicznych wskazujących na użytkowanie),
  • nie stwierdzono związku przyczynowego pomiędzy uszkodzeniami opisanymi we wniosku a ruchem Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”.

Poszkodowany powinien złożyć wniosek indywidualnie wyłącznie drogą korespondencyjną na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu
ul. Św. Barbary 3, skr. poczt. 100, 97-400 Bełchatów.

Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do KWB Bełchatów potwierdzoną przez kancelarię Oddziału. Wniosek powinien zawierać czytelny podpis Wnioskodawcy. W przypadku współwłasności małżeńskiej wniosek powinien być podpisany przez oboje małżonków.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie oględzin wskazanych nieruchomości w ramach prowadzonego postępowania.

Realizacja oraz ocena wniosków: od 1 maja 2024 r.
Termin składania wniosków: do 31 października 2024 r.

Pliki do pobrania:
wniosek o odszkodowanie w użytkach zielonych i na gruntach ornych kompleksu 9,
wniosek o odszkodowanie za szkody w budynkach i budowlach, w drzewostanie, w płytkich zbiornikach, stawach hodowlanych i studniach gospodarskich oraz szkód spowodowanych okresowymi podtopieniami wodami cieków, do których następuje zrzut wód kopalnianych.

 

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

 

Podobne wpisy: