Na rok 2014 zaplanowano aktywizować, poprzez udział w projekcie 12 osób.

W okresie styczeń – marzec 2014r. przeprowadzono rekrutację osób do uczestnictwa w projekcie na rok 2014.

Od początku roku działania pracowników socjalnych ukierunkowane były na wyłonienie kilkunastu osób, które kwalifikowałyby się do uczestnictwa w projekcie. Pracownicy socjalni sporządzili wstępną listę osób chętnych. W celu potwierdzenia spełnienia wymogów formalnych potencjalnych uczestników, każda z tych osób wypełniła, sporządzony przez pracowników socjalnych, formularz rekrutacyjny.

Wstępnej diagnozy potrzeb przyszłych uczestników pracownicy socjalni dokonali w wyniku przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i rozmów.

W dniu 10 marca 2014 roku odbyło się spotkanie pracowników socjalnych i Kierownika GOPS z osobami chętnymi do udziału w projekcie, na którym przedstawiono istotę realizacji projektu.

W dniu 22 maja 2014r. Kierownik GOPS i pracownicy socjalni wytypowali 12 osób do udziału w projekcie tj. 6 kobiet i 6 mężczyzn. Sporządzono ostateczną listę tych osób oraz listę rezerwową na wypadek przerwania uczestnictwa w projekcie przez któregoś z uczestników.  Kryterium, którym się kierowano to głównie: trudna sytuacja materialna osób i rodzin (korzystanie ze wsparcia GOPS) spowodowana bezrobociem wynikającym często z powodu złych lub braku kwalifikacji zawodowych.

Osoby zakwalifikowane zostały o tym fakcie powiadomione.