Gmina Rząśnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 pn. „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji w Przedszkolu w Rząśni w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rząśni im. Jana Pawła II poprzez poszerzenie oferty zajęć dla 123 dzieci (57 dziewczynek, 66 chłopców) m.in. o zajęcia: wyrównujące deficyty, rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i uniwersalne (w tym wyjazdowe), poprzez podniesienie kompetencji zaw. 12 nauczycieli/ek (12K) oraz doposażenie 1 ośrodka wychowania przedszkolnego w okresie realizacji projektu od 01.04.2024 do 31.05.2025.

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z Gminy Rząśnia z Województwa Łódzkiego tj. 123 dzieci (57K,66M), 12 nauczycielek (12 K), 1 Ośrodka Wychowania Przedszkolnego.

W projekcie przewidziano:
– wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji wysokiej jakości kształcenia,
– wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego 12 nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi,
– dodatkowe zajęcia wspierające na rzecz zwiększania szans edukacyjnych 60 dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów,
– zajęcia dodatkowe dla 123 dzieci – kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych, społecznych i uniwersalnych,
– wyjazdy edukacyjne dla 123 dzieci – kształtowanie kompetencji kluczowych.

Realizacja projektu w Przedszkolu w Rząśni przyczyni się do osiągnięcia celu szczególnie – Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia (..). Dzięki projektowi min. 111 dzieci z terenów wiejskich (90% z 123) nabędzie kompetencje kluczowe, społeczne i uniwersalne, min. 90% z 12 nauczycieli/ek podniesie swoje kompetencje zawodowe, a przedszkole zwiększy swój potencjał dydaktyczny dzięki doposażeniu w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.

Wartość projektu wynosi 677 289,34 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 609 531,34 zł z następujących źródeł:
– finansowanie z środków Unii Europejskiej wynosi 575 695,93 zł,
– finansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa 33 835,41 zł,
– wkład własny wynosi 67 758,00 zł.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2025r.


PROJEKT : „Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków ”
Numer naboru: FELD.08.06-IZ.00-001/23
Numer wniosku: FELD.08.06-IZ.00-0046/23
Numer i nazwa Priorytetu: FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Numer i nazwa Działania: FELD.08.06 Edukacja przedszkolna

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeEuropejskie