Informujemy, że Gmina Rząśnia w partnerstwie z Fundacją Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Gminą Nowa Brzeźnica, Gminą Strzelce Wielkie,  Powiatem Pajęczańskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszeniem Centrum im. Jana Długosza realizuje projekt „CUŚ w powiecie Pajęczańskim”.

Nasza Gmina, a konkretnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie nr 5 w ramach tego projektu, które polega na funkcjonowaniu klubu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Gminy Rząśnia. Powstanie i funkcjonowanie klubu zapewnieni miejsca spotkań dla osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu i będzie miał na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji. Klub będzie funkcjonował w budynku byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni przy ul. Waryńskiego 6.

Poniżej kompletne informacje dotyczące projektu.


Projekt pt. „CUŚ w powiecie pajęczańskim” nr FELD.07.09-IP.01-0002/23, realizowany jest przez Fundację Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, w partnerstwie z Gminą Nowa Brzeźnica, Gminą Strzelce Wielkie, Gminą Rząśnia, Powiatem Pajęczańskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszeniem Centrum im. Jana Długosza.

Zakres wsparcia oferowanego w projekcie obejmuje 9 zadań:

Zadanie 1 – Klub dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – Nowa Brzeźnica – niniejsze zadanie skierowane jest do mieszkańców Gminy Nowa Brzeźnica, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Klub funkcjonował będzie w budynku Hali Sportowej w Nowej Brzeźnicy. W ramach niniejszego zadania realizowane będą zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Klub zapewnieni miejsca spotkań osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i będzie miał na celu przeciwdziałanie osamotnieniu, marginalizacji.

Zadanie 2 – Usługi asystenckie – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – Nowa Brzeźnica– usługa świadczona będzie przez zatrudnionych asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy. W ramach zadania wspiercie otrzymają osoby z niepełnosprawnościami w postaci pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego.

Zadanie 3 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – Nowa Brzeźnica- świadczone będą w środowisku domowym, przez wykwalifikowanych opiekunów zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Brzeźnicy. Usługi opiekuńcze realizowane będą w poprzez pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacją zaleconą przez lekarza uzupełniającą usługi pielęgniarskie opieki środowiskowej realizowanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej. Realizowane usługi opiekuńcze zapewnienią również kontakty z otoczeniem.

Zadanie 4 – Klub dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – Strzelce Wielkie. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Gminy Strzelce Wielkie. Powstanie i funkcjonowanie klubu zapewnieni miejsca spotkań dla osobób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i będzie miał na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji.

Zadanie 5 – Klub dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – Rząśnia – Zadanie skierowane jest do mieszkańców Gminy Rząśnia. Powstanie i funkcjonowanie klubu zapewnieni miejsca spotkań dla osobób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i będzie miał na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji.

Zadanie 6 – Wsparcie psychologiczne realizowane w kubach – PCPR Pajęczno – zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie. W ramach obszaru świadczone będzie poradnictwo psychologiczne dla uczestniczek i uczestników klubów powstałych w ramach projektu

Zadanie 7 – Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – usługi świadczone będą dla mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego na podstawie umów zlecenie. Za realizację usług odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza.

Zadanie 8 – Punkt informacyjny – celem realizacji zadania będą działania zapewniające dostęp uczestnikom projektu i ich otoczeniu dostępu do kompleksowej informacji o usługach społecznych realizowanych na terenie powiatu. Działania Punktu zapewnić będą koordynację i integrację usług społecznych w ramach powiatowego Centrum Usług Środowiskowych. Punkt zapewni informację o dostępności różnych usług społecznych w powiecie poprzez stworzenie sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia.

Zadanie 9 – Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.


„CUŚ w powiecie Pajęczańskim” Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

Całkowita wartośc projektu: 7 687 356,35 zł

Wysokość dofinansowania: 7 247 165,35 zł

Wkład własny: 440 191,00 zł

Projekt nr FELD.07.09-IP.01-0002/23 pn. „CUŚ w powiecie pajęczańskim”

Projekt nr FELD.07.09-IP.01-0002/23 pn. „CUŚ w powiecie pajęczańskim”

Podobne wpisy: