Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Wójt Gminy Rząśnia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rząśni wraz z CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  (PO PŻ) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020, którego edycja trwa do sierpnia 2021r. Niniejszy Program jest programem operacyjnym oferującym żywność lub podstawową pomoc materialną.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
– 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc będzie stanowiła systematyczne wsparcie i udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane w/w osobom bezpłatnie.

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej, które spełniają kryteria ustawowe mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka celem dokonania kwalifikacji do przyznania pomocy w sposób następujący:
– telefonicznie pod nr. tel. 663-235-682; ( 44) 631-71-84 – pracownicy socjalni,
– osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania.

Osoby w chwili zgłoszenia się, są zobowiązane do określenia dochodów netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz  ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodów wlicza się m. in.:
– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie i o dzieło,
– wynagrodzenie za pracę dorywczą,
– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
– renty,
– emerytury,
– alimenty,
– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
– zasiłki dla bezrobotnych,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
– dochody z gospodarstwa rolnego,
– świadczenia z pomocy społecznej ( zasiłki stałe i okresowe),
– dochody z majątku rodziny ( czynsze najmu i dzierżawy),
– dodatek mieszkaniowy,
– dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  ( Dz. U. z 2018r. poz. 998, późn. zm.)
– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8A ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka ( Dz.U. z 2018r. Poz. 1272, z późn. zm.),
– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
– zasiłku celowego,
–  pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty ( stypendium szkolne),
– wartości świadczenia w naturze,
– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r.
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych ( Dz.U. z 2018r.  Poz 690),
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego  uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Kwalifikacji dokonuje się jednorazowo, która obowiązuje przez cały okres trwania Podprogramu.

Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 23.04.2021r., o terminie wydawania żywności GOPS w Rząśni powiadomi w odpowiednim czasie w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Gminy Rząśnia i stronie internetowej GOPS.  Odbioru żywności należy dokonać osobiście a w przypadku osób z niepełnosprawnościami doświadczających trudności z poruszaniem się, osoba zgłaszająca się po odbiór żywności w imieniu osoby potrzebującej, jest zobowiązana do okazania imiennego upoważnienia podpisanego przez osobę potrzebującą.

WAŻNE: W celu minimalizacji ryzyka zakażenia się z powodu zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID -19, zaleca się o zgłoszenie się do kwalifikacji drogą telefoniczną.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzia/podprogram-2020

Program Operacyjny Polska Żywnościowa 2014 – 2020

Tekst: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.