Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Postanowieniem Nr 712-714-25/2014 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnia w kadencji przypadającej na lata 2014-2018 w dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni odbędzie się pierwsza sesja nowowybranej  Rady Gminy Rząśnia siódmej kadencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze i ślubowanie radnych.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia i podjęcie uchwały.

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy i podjęcie uchwały.

6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i ślubowanie Wójta.

7. Wybór przewodniczących stałych komisji rady, ustalenie ich składu i podjęcie uchwały.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.