Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach prowadzi kampanię informacyjną pod nazwą #StopNielegalnejEksploatacji mającą na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie możliwości i warunków wydobywania piasku i żwiru z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej i wyeliminowania procederu prowadzenia eksploatacji bez wymaganej koncesji.

Pragniemy wskazać, że posiadając na swojej nieruchomości piasek i żwir oczywiście możesz je wydobywać ale pod pewnymi warunkami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Otóż, możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:
1) będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
2) nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
3) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
Wydobywanie kopalin lub piasku i żwiru w większej ilości (powyżej 10 m3 w roku kalendarzowym) jest możliwe po uzyskaniu koncesji wydawanej przez starostę lub marszałka województwa.

Prawo górnicze i geologiczne reguluje m.in. to zagadnienie, określa także, że warunkiem legalności wydobywania piasku i żwiru na własne potrzeby jest zgłoszenie takiego zamiaru z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do nadzoru górniczego tj. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Dopełnienie prostych czynności w zakresie zgłoszenia zamiaru podjęcia wydobywania pozwala uniknąć surowych sankcji prawnych za naruszenie tego obowiązku. Formularz zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania pasków/żwirów z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej jest dostępny na naszej stronie internetowej (BIP Wyższego Urzędu Górniczego w zakładce Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach -„Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ”).

Podkreślamy, że działalność wykonywana bez dochowania tych formalności skutkuje naliczeniem opłaty podwyższonej, którą za wydobywanie kopalin ustala się w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.

Zgłoś zamiar wydobywania i wydobywaj legalnie!

OUG Kielce informuje #StopNielegalnejEksploatacji

OUG Kielce informuje #StopNielegalnejEksploatacji

Pliki do pobrania:
pismo Dyrektora OUG Kielce w sprawie kampanii informacyjnej StopNielegalnejEksploatacji,
zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania (piasków / żwirów)* z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej.