w ślad za pismem Wojewody Łódzkiego z dnia dzisiejszego – znak ZK-I.6333.91.2017