Gmina Rząśnia przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza­, poprawy efektywności gospodarki energetycznej oraz zwiększenia ilości energii ze źródeł odnawialnych.

Pozwoli to zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz poprawy komfortu życia mieszkańców w naszej gminie. Opracowanie tego dokumentu umożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektów mających na celu poprawę stanu środowiska oraz ograniczenie zmian klimatycznych, np. na działania termomodernizacyjne budynków, wymianę źródeł ciepła czy dofinansowanie montażu odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych.

Dlatego konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła i emisji gazów cieplarnianych oraz zużycia energii w budynkach znajdujących na terenie gminy Rząśnia.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety inwentaryzującej emisję. Zebrane dane analizowane będą jedynie zbiorczo, przez uprawnione osoby z zachowaniem zasad poufności. Druk ankiety do wypełnienia można również pobrać ze strony internetowej www.rzasnia.pl.

Wypełnioną ANKIETĘ  proszę zwrócić w terminie do 7 grudnia  2015  r. do:

  • Urzędu Gminy w Rząśni – pokój nr 15 (sala posiedzeń),
  • punktu odbioru ankiet  (harmonogram pracy punktów w załączeniu),
  • przesłać na adres e-mail: odpady@rzasnia.pl lub adres pocztowy: Urząd Gminy  w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98 – 332 Rząśnia.

Wszelkiej niezbędnej pomocy dotyczącej sposobu wypełniania ankiet oraz informacji na temat opracowywanego Planu udzielać będą, podczas pełnionych dyżurów, pracownicy Urzędu Gminy w Rząśni.

Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny udział w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ma wpływ na jego kształt.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie i pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rząśnia.

 

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

Pliki do pobrania:

ankieta dla Mieszkańców dotycząca opracowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (format PDF),

ankieta dla Mieszkańców dotycząca opracowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (format DOC),

harmonogram pracy punktów odbioru ankiet.