Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 446),   art. 11 ust. 1, pkt 1  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).) oraz Uchwały Nr XIII/61/2015 Rady Gminy Rząśnia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2017”

WÓJT GMINY RZĄŚNIA

ogłasza w dniu 26 kwietnia 2016 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego z zakresu nauki pływania dzieci  i młodzieży w 2016 roku w formie wspierania zadania pod nazwą:

„POWSZECHNA NAUKA PŁYWANIA DZIECI i MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY RZĄŚNIA”

Pliki do pobrania:
ogłoszenie o otwartym konkursie ofert,
załącznik nr 1 do ogłoszenia – wzór oferty,
załącznik nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy,
załącznik nr 3 do ogłoszenia – wzór sprawozdania.