Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),  art. 11 ust. 1, pkt 1  i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/61/2015 Rady Gminy Rząśnia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2017”.

WÓJT GMINY RZĄŚNIA

ogłasza w dniu 7 marca 2017 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w formie wsparcia w zakresie

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Rząśnia w 2017 roku.

 

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Wójta Gminy wraz z załącznikami.