Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.450 z późn. zm)  Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Seniorzy z Rząśni z góralami dla Niepodległej”  w okresie  od 01.11.2018 do 30.11.2018 r.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni.

Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia.

Plik do pobrania:
skan uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.