Na podstawie art. 7, ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), działając w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/246/2010 Rady Gminy Rząśnia w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

 

WÓJT GMINY RZĄŚNIA

 

ogłasza, iż po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu  w 2011 przyznał dotację:

 

Ludowemu Klubowi Sportowemu

 

„Czarni” w Rząśni,

 

ul. Kościuszki 16

 

98-332 Rząśnia

 

w wysokości 630.000,00 zł

 

na realizację zadania: „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ  I  SPORTU  NA OBSZARZE GMINY RZĄŚNIA”.