Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni, informuje, że w dniu 26 czerwca 2013 r. o godz. 17:00 w sali Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień”.

W przypadku nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku kworum, drugi termin bez względu na liczbę obecnych wyznaczony jest w tym samym dniu o godz. 17:30.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do uczestnictwa w obradach.

Z –ca Przewodniczącego Zarządu

Teresa Płóciennik

Porządek Obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Prezydium obrad.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2012 rok:

a) sprawozdanie gospodarcze,

b) sprawozdanie finansowe.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

5. Dyskusja.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdań,

b) udzielenia absolutorium Zarządowi.

7. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.

8. Zatwierdzenie planu działań na rok 2013.

9. Wolne wnioski.