Urząd Gminy w Rząśni przypomina, że z dniem 25 stycznia 2016 r. upływa termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za IV kwartał 2015 r. tj. za miesiąc: październik, listopad, grudzień).
Prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty.

Informujemy jednocześnie, iż brak terminowej wpłaty może skutkować m. in.:
– naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,
– wszczęciem procedury windykacji i naliczeniem kosztów upomnień,
– wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U.  z 2012 r. poz, 105 z póź. zm.) i naliczeniem kosztów z tym związanych.