W miniony czwartek tj. 14.09.2023 r. nastąpił odbiór kolejnej części zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola”. Była to pierwsza część przedmiotowego zadania, która swym zakresem obejmowała budowę kanalizacji sanitarnej w głównej części Białej tj. wzdłuż drogi powiatowej nr 3500E wraz z odejściem za kwiaciarnią, drogi gminnej 109215E z odejściami w kierunku szkoły podstawowej, Chorendówki i tłoczni Pb2.
Czwartkowy odbiór zakończył rozpoczęte wcześniej czynności odbiorowe w trakcie których komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele naszego Urzędu, inspektorzy nadzoru, inspektor nadzoru autorskiego oraz przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, sprawdzała poprawność i jakość wykonania przedmiotowego zadania. W odbiorze, prócz komisji odbiorowej, uczestniczyli także radni: Pan Adam Rozumek i Pan Tomasz Pełka.

Odbiór końcowy tradycyjnie rozpoczął Pan Wójt Tomasz Stolarczyk, który powitał wszystkich obecnych i podziękował za pracę włożoną w trakcie realizacji inwestycji po czym kilka słów od siebie dodał kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Pan Przemysław Cimcioch. Następnie wszyscy uczestnicy udali się dokonać przeglądu wykonanych odcinków sieci, w tym tłoczni ścieków, a kierownik budowy pokrótce przybliżył działanie tłoczni i przedstawił podział na poszczególne zlewnie na danym obszarze.

Realizacja tej części zadania rozpoczęła się w październiku 2020 r. W tym czasie wykonano łącznie blisko 5,8 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ponad 2,2 km kanalizacji tłocznej, 4 tłocznie ścieków (Pb2, Pb3, Pb4 i Pb10) oraz 153 szt. przyłączy.

Łączny koszt przedmiotowej części zadania to 8 688 345,52 zł brutto.

Podobnie jak to miało w przypadku części 2 zadania, po zakończeniu procedur wewnętrznych tj. przekazania obiektu wraz z siecią do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, na naszej stronie pojawi się informacja dla mieszkańców o trybie podłączania się do przedmiotowego odcinka kanalizacji.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Brzezińska.


Podobne posty: