Uprzejmie informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, w menu Informacje – Ogłoszenia – Ogłoszenia Urzędu Gminy, ukazały się następujące Ogłoszenia Wójta Gminy Rząśnia:
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w studium,
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planowania przestrzennego.