Z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawa: ustawa o ewidencji ludności, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Obsługa zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Prawa o aktach stanu cywilnego będzie realizowana przy pomocy jednej wspólnej dla wszystkich gmin w Polsce aplikacji Źródło. Aplikacja ta została opracowana, zbudowana i wprowadzona na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zadania te będą wykonywane na zasadach i w granicach określanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Pracownicy komórek realizujących ww. zadania zdali egzamin z obsługi systemu i są merytorycznie przygotowani do wykonywania zadań, na podstawie nowych przepisów prawa i przy użyciu nowego oprogramowania.

Nigdy do tej pory obsługa mieszkańców nie była prowadzona jednocześnie na taką skalę, we wszystkich gminach w Polsce, przy pomocy jednego systemu informatycznego.

Mając powyższe na uwadze, a także złożony charakter całego przedsięwzięcia i szereg elementów pozostających poza wpływem administracji samorządowej, prosimy Państwa
o cierpliwość i wyrozumiałość w początkowym okresie funkcjonowania nowej aplikacji.

 

Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741)

Od 1 marca 2015 r. rejestracja stanu cywilnego będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym.

Akty papierowe zostaną zastąpione aktami elektronicznymi. Nowe akty stanu cywilnego -urodzenia, małżeństwa i zgonu –  po 1 marca 2015 r. będą tworzone w centralnym rejestrze stanu cywilnego. Akty papierowe przechowywane w archiwum USC będą sukcesywnie przepisywane do centralnego rejestru stanu cywilnego za pomocą nowej centralnej aplikacji o nazwie „Źródło.”

Elektroniczna rejestracja przyniesie korzyści polegające na tym, że każdy obywatel będzie miał możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Oprócz dokumentów papierowych będzie istniała możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego  w postaci dokumentu elektronicznego, po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Uwaga!  1 marca 2015 r. elektroniczny rejestr będzie pusty!

Reforma nie przewiduje migracji danych z lokalnych elektronicznych systemów do nowego, centralnego systemu. Oznacza to, że może wydłużyć się czas sporządzenia aktu urodzenia, zgonu, wydania zaświadczenia, wydania odpisu aktu z archiwum USC.

Rejestracja bieżąca urodzeń, małżeństw i zgonów

Po akt urodzenia i zgonu, tak jak dotychczas, należy zgłaszać się do urzędu stanu cywilnego właściwego według miejsca zdarzenia.

Nastąpiła również zmiana ilości wydawanych odpisów, bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu. Zamiast trzech odpisów, jak było do tej pory, z urzędu (bezpłatnie) będzie wydawany tylko jeden odpis aktu. W przypadku potrzeby uzyskania większej ilości odpisów można złożyć odrębny wniosek o ich wydanie.

 

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi również można otrzymać w wybranym przez nupturientów urzędzie stanu cywilnego.

Nowością jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Ślub poza lokalem kosztuje dodatkowo 1.000 zł.

Nie ulegną zmianie opłaty skarbowe: 22 zł – odpis skrócony aktu, 33 zł odpis zupełny, ślub 84 zł

W sprawach administracyjnej zmiany imion i nazwisk  zniesiono właściwość miejscową. Po 1 marca 2015 r. podanie w tych sprawach można składać do wybranego kierownika USC.

 

Ustawa o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.):

Od 1.03.2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego, w którym nie będzie informacji o wzroście, kolorze oczu, a także graficznego odwzorowania podpisu oraz adresu zameldowania.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność i nie będzie konieczności ich wymiany na dokument nowego typu.

Konieczność ich wymiany będzie zachodzić jedynie wówczas gdy upłynie termin ich ważności, zmienią się dane w nim zawarte np. nazwisko, wizerunek, albo dokument ulegnie zniszczeniu. Dowód osobisty nadal będzie wydawany nieodpłatnie. Czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wyniesie 30 dni. Dowód osobisty będzie wydawany na okres 10 lat, za wyjątkiem dowodów osobistych wydawanych dla małoletnich poniżej 5 roku życia – okres ważności 5 lat.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Natomiast w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnej albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – wniosek odpowiednio składa jeden z rodziców, opiekun prawny, albo kurator.

Do wniosku należy dołączyć:

 • W przypadku wniosku składanego w formie tradycyjnej – kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, w pozycji frontalnej (taką jak do paszportu), wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobra ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy do górnej część barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej – plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

 

Ułatwienia dla mieszkańców:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć:

 • W postaci papierowej, w siedzibie dowolnej gminy w Polsce, własnoręcznie wypełniony i podpisany albo w formie formularza, który został wypełniony przez urzędnika na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę oraz zawartych w rejestrze PESEL, a następnie podpisany przez wnioskodawcę.
 • W postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Formularz będzie udostępniony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na stronie ePUAP.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby małoletniej, której do ukończenia
  18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.
 • Dowód osobisty wydany dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.
 • Dowód osobisty wydany dla osoby z ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegając się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

 

Dowód osobisty będziemy odbierać osobiście w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek.

Tak jak do tej pory w przypadku osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku urzędnicy będą przyjmować wnioski w miejscu zamieszkania takiej osoby, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W takiej sytuacji odbiór dowodu osobistego będzie mógł być dokonany przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem do dokonania jego odbioru.

Ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.):

Zameldować się na pobyt stały będzie można z jednoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu. W przypadku zameldowania będzie wymagane osobiste stawienie się w urzędzie, bądź upoważnienie na piśmie innej osoby do załatwienia tej sprawy za nas.

Zameldowania dokonujemy na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, w której ma nastąpić zameldowanie. Nadal również do zameldowana będzie wymagane potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Przy dokonywaniu tych czynności będzie niezbędny do wglądu dowód osobisty lub paszport, a także oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej).

Zmienią się zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu.

Z urzędu będą wydawane jedynie zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały (takie zaświadczenie będzie ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania). W każdym innym przypadku (zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowania bez zameldowania stałego) zaświadczenie będzie wydawane jedynie na indywidualny wniosek klienta. Za takie zaświadczenie będzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o opłacie skarbowej, pobierana opłata w wysokości 17 zł.

 

Ułatwienia dla mieszkańców:

 • Możliwość sporządzenia formularza zameldowania / wymeldowania przez pracownika urzędu w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych podanych przez osobę. Oczywiście osoba zgłaszająca pobyt będzie potwierdzała własnoręcznym podpisem dane zawarte w tak sporządzonym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.
 • Wymeldowania z pobytu stałego, bądź czasowego będzie można dokonać nie tylko w formie tradycyjnej – pisemnego zgłoszenia w urzędzie, ale i w formie dokumentu elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem osobistym, lub profilem zaufanym ePUAP. Formularze te będą udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, na stronie ePUAP.

Dodatkowe informacje znajdziecie również Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://msw.gov.pl/pl/tagi/1334,1-marca.html