Zgodnie z zapowiedziami oraz  w reakcji na ogromne zapotrzebowanie Mieszkańców na tego typu inwestycje, uprzejmie informujmy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, to jest kolejnego naboru na montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy maksymalnie do 4 kW,  z dofinansowaniem ze strony Gminy Rząśnia do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 20.000 zł brutto.

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 24 sierpnia 2017 roku (czwartek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Wnioski są dostępne:
– do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
– oraz na stronie internetowej pod linkiem: www.rzasnia.pl/ekologicznie.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:

Lp. Załączniki Ogniwa fotowoltaiczne do 4 kW
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów
2. umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami
  – inwentaryzacją oraz dokumentacją fotograficzną
– kosztorysem ofertowym
– kartami katalogowymi
3. kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie  o ile prawo tego wymaga

UWAGA!! Wnioski będą przyjmowane do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Rząśnia w kwocie 2 000 000,00 zł.

Szanowni Państwo,
Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.

Życzymy Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji montażu ogniw fotowoltaicznych.


Pliki do pobrania:
wyjaśnienia dotyczące wzoru umowy z Wykonawcą z dnia 18 sierpnia 2017 r.,
kurenda Wójta Gminy Rząśnia dotycząca ogłoszenia naboru na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych – 9 sierpnia 2017 r.,
wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 1 marca 2017 roku,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami (plik PDF) – wersja z dnia 18.08.2017,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami (plik Microsoft Word) – wersja z dnia 18.08.2017,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami (plik Libre/Open Office) – wersja z dnia 18.08.2017.


Objaśnienia:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny oraz aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące), a w przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia,
2) umowa z Wykonawcą/Instalatorem 
– załącznik dostępny w Urzędzie,
–  inwentaryzacja
– to jest arkusz ustaleń montażowych instalacji fotowoltaicznej wraz z dokumentacją fotograficzną – załącznik do Umowy wymienionej w pkt 2,
– kosztorys ofertowy 
– załącznik do Umowy wymienionej w pkt 2,
– karty katalogowe do montowanych urządzeń,
3) kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie
 wraz z potwierdzoną datą wpływu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę – o ile prawo tego wymaga.